6th International Symposium on Organofluorine Compounds in Biomedical, Materials and Agriculture Sciences
SCIENTIFIC PROGRAM

 

Day 1, May 20

Day 2, May 21

Day 3, May 22

Day 4, May 23

Day 5, May 24

 

 

Session 1

Chair: Z. J. Yao

Session 3

Chair: F. L. Qing

 

Session 5

Chair: I. Ojima

08:00-08:30

 

Opening ceremony

 

Tour MaAnShan

Caishiji

 

08:30-09:05

Takahiko Akiyama

Marie Pierre Krafft

Gerd-Volker Röschenthaler

09:05-09:30

Iwao Ojima

Song Cao

Henryk Koroniak

09:30-09:55

Xi-Sheng Wang

Günter Haufe

Jian Zhou

09:55-10:10

break

break

break

10:10-10:45

David O’Hagan

Xin-Yuan Liu

F. Dean Toste

10:45-11:10

Guosheng Liu

Wojciech Grochala

Qun-Dong Shen

11:10-11:35

Alexander D. Dilman

Glenn M. Sammis

Chengjian Zhu

11:35-12:10

Eun-Ho Sohn

Takashi Yamazaki

Closing remarks

12:10-13:30

lunch

lunch

Lunch

Lunch

 

 

Session 2

Chair: J. B. Hu

 

Session 4

Chair: G. V. Röschenthaler

 

13:30-14:05

welcome & registration

Pingping Tang

tour

Nanjing

Jean-François Paquin

 

14:05-14:30

Lukas J. Gooßen

Peer Kirsch

14:30-14:55

Frédéric R. LEROUX

Fanhong Wu

14:55-15:10

break

break

15:10-15:45

Thomas Braun

Xingang Zhang

15:45-16:10

Wenbin Yi

Wei Zhang

16:10-16:35

Toshiyuki Itoh

Norio Shibata

16:35-17:00

Santos Fustero

Renzo Ruzziconi

17:00-17:25

Petr Beier

G. K. Surya Prakash

17:25-17:50

Dominique Cahard

 

18:00-18:30

Reception

Poster session

 

18:30-20:00

Dinner

Banquet

Banquet